درباره‌ی استاد

سال های سال است دل مشغولی ام سر به هوا کردن کودکان ایران زمین است.در مراکز مختلف سال ها به تدریس نجوم کودکان به صورت تخصصی پرداختم.بارها از نجوم کودکان و برای نجوم کودکان نوشتم.پروژه ی ترویج نجوم کودک را برای کودکان ایران زمین راه اندازی کردم و همه ی این ها از برای آن بود که آرزو داشتم هیچ کودکی از کودکان ایران زمین از این سفر شگفت انگیز به دنیای نجوم و آسمان شب باز نماند.

موضوعات تدریس