درباره‌ی استاد

استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هستم. زمینه تحقیقاتی من مطالعه فیزیک خورشید با استفاده از داده های رصدی است. بیش از ده سال در رصدخانه های خورشیدی جهان مشعول فعالیت بودم که اسامی بعضی از این تلسکوپها از این قرارند: VTT, SST, DOT, THEMIS, DST. بیشتر این تلسکوپها در جزایر قناری قرار دارند. به دلیل مشکلاتی که جو زمین در حین عبور نور ایجاد می کند، برخی رصدها از فضا انجام می شود. از این رو از داده های تلسکوپهای مداری Hinode، SOHO و SDO هم در کنار رصدخانه های زمینی در کارها استفاده کردم. زمینه تخصصی کار من طیف سنجی خورشید در نور قطبیده است که امکان سنجش اندازه و راستای میدان مغناطیسی را بدست می دهد. در کنار طیف سنجی ثبت و پردازش تصاویر با توان تفکیک بالا اهمیت تام دارد، چرا که اگر ساختار ها را تفکیک نکنیم نمی توانیم دینامیک آنها را با مدلهای مغناطوهیدرودینامیک (MHD) مقایسه کنیم.

موضوعات تدریس