ارشد و دکتری علوم پزشکی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۶ بهمن ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۰۳ بهمن ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۲ بهمن ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۷ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۱:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۷ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۸ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۵ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۲ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۰ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۶ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۴ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۲ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۰۰ (شروع از ۰۷ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۸ آذر ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: روز دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۲ تا ۱۶ از هفته دوم روزهای شنبه یک هفته در میان.
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۳ آذر ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۴ آذر ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۷ بهمن ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۹ دی ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده