معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ (شروع از ۱۶ تیر ۱۴۰۲)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۶ تیر ۱۴۰۲‌ ساعت ۱۲:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: متعاقبا اعلام می گردد.
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: متعاقبا اعلام می گردد.
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: متعاقبا اعلام میشود
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: متعاقبا اعلام می گردد.
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۳۰ ساعت
زمان برگزاری: متعاقبا اعلام می گردد
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده