معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۴ تا ۱۷
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ها ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها و جمعه ها ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام