مهندسی کامپیوتر و IT

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۵۹۴ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۸,۹۲۰,۰۰۰ ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹۴۸ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۱۴,۱۱۰,۰۰۰ ۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۶
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۳۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه اول مرداد ۱۴۰۲
۵,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ساعت ٢٠:٣٠ (شروع از ۲۹ مرداد)
۷۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۱
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از آذر ۱۴۰۲ ساعت ٢٠:٣٠
۶۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۴
مشاهده و ثبت‌نام