مهندسی کامپیوتر و IT

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۵۹۴ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۸,۹۲۰,۰۰۰ ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹۴۸ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۱۴,۱۱۰,۰۰۰ ۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۶
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۳۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه اول مرداد ۱۴۰۲
۵,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵۳ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۵,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۵
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶۲ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۴,۶۲۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۶
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۲۳ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ساعت ٢٠:٣٠ (شروع از ٣١مرداد ۱۴۰۲)
۸۵۰,۰۰۰ ۵۵۲,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۱
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از آذر ۱۴۰۲ ساعت ٢٠:٣٠
۶۰۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ تومان جشنواره روز دانشجو
ظرفیت باقی‌مانده: ۲
مشاهده و ثبت‌نام